O projektu

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE PROTI BARIÉRÁM VE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

Od 1. 1. 2012 do 31. 8. 2014 probíhá projekt „Informační technologie proti bariérám ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami“. Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášené Ústeckým krajem, konkrétně pak v rámci oblasti podpory 1.2, tj. Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Více o „ESF – podporujeme Vaši budoucnost“ na www.esfcr.cz.

Nositelem grantu je Občanské sdružení GENESIA a s níže uvedenými čtyřmi partnery projektu z Ústeckého kraje se budou společně podílet na realizaci všech aktivit projektu. Ve všech partnerských školách probíhá vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP), kteří mají zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění či sociální znevýhodnění. Jedná se o základní školy z Chomutova, Duchcova, Litvínova-Janova a Žatce.

Do projektu se zapojí min. 440 žáků a min. 283 pracovníků z partnerských škol, ale také ze škol dalších s integrovanými žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Mezi klíčové aktivity projektu patří zřízení čtyř vzájemně spolupracujících metodických konzultačních center pro pedagogy, kde probíhají pod vedením konzultantů poradenské rozhovory, konzultace k aktivitám, prezentace metodických postupů. Centra nabízí zdarma konzultace všem osobám, které mají potřebu řešit otázky týkající se vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Dále budou v průběhu projektu realizovat cyklus seminářů, workshopů, tréninkových kurzů, přednášek a exkurzí zaměřených na práci s žáky se SVP, na využití ICT při jejich vzdělávání a na tvorbu vzdělávacích materiálů s praktickým nácvikem. Zvláštní pozornost bude věnována pořizování a zpracování audionahrávek využitelných při vzdělávání. Veškeré akce jsou určeny pedagogům pracujícím se žáky se SVP a jsou zdarma.

V prostředí partnerských škol vznikly multimediální interaktivní ICT dílny pro žáky se SVP s možností využití v běžné výuce, a to s vybavením souboru ICT techniky zaměřené na oblast multimédií – zpracování zvuku, obrazu (fotografi e, video) a jejich vzájemné propojení a také s pořízením vhodného nábytku. V prostředí dílen budou též probíhat vzdělávací aktivity pro pedagogy a je zde též možnost realizace ukázkových hodin.

V rámci projektu budou vytvářeny výukové opory a audiopomůcky pro žáky se SVP včetně ověření těchto vytvořených materiálů ve vzdělávací praxi. Na webovém projektovém portálu vznikne s využitím výstupů projektu volně přístupná audio knihovna a e-knihovna.

V závěru projektu, zde proběhne vzdělávací soutěž žáků zaměřená na využití multimedií.

PRACOVNÍ TÝM PROJEKTU

Projektový manager: Mgr. Andrea Gregorová, tel.: 736 630 983, gregorova@genesia.info 

Finanční manager: Ing. Lenka Chytková, tel.: 476 107 316, chytkova@genesia.info

Koordinátor metodických center při školách a aktivit projektu: Michaela Bretšnajdrová, tel.: 736 630 978, bretsnajdrova@genesia.info

Organizační asistent projektu: Bc. Jarmila Jiráčková, tel.: 731 495 267, jirackova@wm.cz

Administrativní asistentka projektu, asistentka účetní a mzdové účetní: Renáta Crhová, tel.: 417 639 379, renata.crhova@asista.cz