Metodické centrum Žatec


Aktuální informace centra

28.08.2014
Konzultace v MKC v měsíci srpnu

Konzultace s vychovateli, vedoucími vychovateli, rodiči a sociálními pracovnicemi se opět týkaly práce s konkrétním dítětem - řešení problémů, motivace, vhodné formy a metody práce, výukové programy k rozvoji kognitivních procesů, odměny a tresty.


19.08.2014
Interní přednáška " Emoce a jejich převaha jako určující prvek v chování dětí se SVP"

Dne 18. 8. a 19. 8. 2014 se uskutečnila interní přednáška "Emoce a jejich převaha jako určující prvek v chování dětí se SVP". Přednášky byly dvě - z důvodu velkého zájmu pedagogických pracovníků přednášející pracovala se dvěma skupinami samostatně v různých dnech.

Účastníci přednášky byli seznámeni se specifiky dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, s pojmem emoce. Velká část přednášky pojednávala o emocích dětí se SVP. Tyto totiž určují chování dětí. Pedagogové se dozvěděli, jak s emocemi svých svěřenců pracovat, jak naopak potlačovat své emoce - zejména při řešení konfliktních situací.

Fotogalerie:


04.08.2014
Návštěva ICT dílny v srpnu

Dne 4. 8. se uskutečnila návštěva ICT dílny. Bylo nabídnuto využívání ICT dílny během měsíce srpna, ukázána práce na PC i interaktivní tabuli. Velký zájem byl o ukázku vhodných programů a literatury.

Fotogalerie:


31.07.2014
MKC v měsíci červenci

V měsíci červenci se v MKC opět uskutečnily konzultace s vychovateli, vedoucími vychovateli, rodiči, sociálními pracovnicemi a evaluátorem projektu. Tématem konzultací byla práce s konkrétním dítětem - specifické potřeby jednotlivce se SVP, rozvoj osobnosti, prohlubování vědomostí s využitím ICT dílny - vzdělávacích programů na PC; volnočasové aktivity, řešení problému.


31.07.2014
ICT dílna

Také během prázdnin docházely děti do ICT dílny. Využívaly především programy na rozvoj pozornosti, paměti, fantazie a kreativity.

Fotogalerie:


17.07.2014
Návštěva ICT dílny v červenci

V měsíci červenci se uskutečnila návštěva ICT dílny. Byla nabídnuta možnost využívání ICT dílny během letních prázdnin. Dále následovala ukázka práce na PC a interaktivní tabuli a nechyběla také nabídka vhodných vzdělávacích programů i opor vytvořených v rámci projektu ICT proti bariérám.

Fotogalerie:


11.07.2014
Interní přednáška "Spolupráce s rodinou děgtí se SVP a pracovníky OSPOD

Spolupráce s rodinou dětí, které mají nařízenu ústavní výchovu je velice složitá. Musíme proto spolupracovat s učiteli a pracovníky OSPOD. Přesto se snažíme o sanaci rodiny. Rodiče se na nás kdykoliv mohou obrátit s žádostí o pomoc, vždy jim vyhovíme. Radíme, jak s dětmi pracovat, jak je motivovat, kontrolovat, odměňovat.


27.06.2014
Konzultace v MKC v měsíci červnu

V měsíci červnu se opět uskutečnili konzultace:

- s vychovateli - 2. 6., 6. 6., 10. 6., 12. 6., 23. 6., 25. 6. a 27. 6 .

- s vedoucími vychovateli - 3. 6. a 16. 6.

- s evaluátorem projektu - 9. 6. - byla zhodnocena soutěž, zakončení projektu a jeho zhodnocení

- se sociálními pracovnicemi - 5. 6., 18. 6.

- s rodiči - 4. 6., 11. 6., 14. 6., 17. 6., 24. 6. a 26. 6.

 

Bylo konzultováno: práce s dětmi během letních prázdnin - vhodné využívání volnočasových aktivit s přihlédnutím ke SVP, nabídka využítí ICT dílen během letních prázdnin, správné rozvržení aktivit v průběhu dne, duševní hygiena, specifika vzdělávání - opakování a procvičování učiva o prázdninách formou her.


27.06.2014
ICT dílna

Během celého měsíce června bylo v ICT dílně opravdu rušno. Se svými žáky sem docházelo pět vyučujících. Ti využili k procvičení učiva různých vyučovacích předmětů počítače i interaktivní tabuli. Žáčci si zopakovali a upevnili učivo českého jazyka, matematiky, prvouky, přírodopisu, ale také například fyziky nebo informatiky.

Fotogalerie:


26.06.2014
Aktivity v ICT dílně v měsíci červenu

V měsíci červnu si žáci v naší ICT dílně opět procvičovali učivo s pomocí výpočetní techniky. Na počítačích a u interaktivní tabule si formou výukových her a různých výukových programů zopakovali anglický jazyk, český jazyk i matematiku.

Výuka probíhala ve dnech 3. 6., 10. 6., 17. 6., 24. 6. a 26. 6.

Fotogalerie:


20.06.2014
Interní přednáška "Volnočasové aktivity"

Ve dnech 19. 6. a 20. 6. proběhla interní přednáška "Volnočasové aktivity".

Specifickou zvláštností volného času dětí a mládeže je to, že z výchovných důvodů je žádoucí jeho pedagogické ovlivňování. Děti ještě nemají dostatek zkušeností, nedovedou se orientovat ve všech oblastech zájmových činností, potřebují citlivé, nenásilné vedení k pestré a přitažlivé činnosti. Míra ovlivňování volného času závidí na věku dětí, jejich mentální i sociální vyspělosti i na charakteru rodinné výchovy.

Zájmové činnosti chápeme jako cílevědomé aktivity zaměřené na uspokojování a rozvíjení individuálních potřeb, zájmů a schopností. Mají silný vliv na rozvoj osobnosti i na správnou společenskou orientaci, pro děti se SVP jsou správně volené volnočasové aktivity výborným pomocníkem při integraci a inkluzi.

Fotogalerie:


13.06.2014
Závěrečná konference

Závěrečná konference projektu ICT proti bariérám se konala dne 13. 6. 2014.


30.05.2014
Konzultace v MKC v měsíci květnu

V měsíci květnu se během konzultací v MKC hovořilo o práci s konkrétním dítětem - práci s dítětem se SVP. Témata byla - rysy osobnosti, chování a jednání, motivační činitelé, vhodné využívání pomůcek a ICT při práci s dítětem se SVP.

Konzultace:

- s vychovateli - 5., 6., 12, 23., 26., 28., 29. května

- s vedoucími vychovateli - 9. a 14. května

- se sociálními pracovnicemi - 7. a 20. května

- s rodiči - 2., 13., 19., 21., 22. a 30. května


28.05.2014
ICT dílna - květen 2014

Během května probíhalo v ICT dílně procvičování a opakování učiva formou her na počítačích. Využilo se také různých vzdělávacích výukových programů.

Fotogalerie:


27.05.2014
Exkurze - KAMARÁD LORM, Logopedická ZŠ

Dne 27. května se uskutečnila v rámci projektu "ICT proti bariérám ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami" exkurze do zařízení KAMARÁD LORM Žatec a Logopedické ZŠ Měcholupy. Smyslem těchto zařízení je zprostředkovat lepší možnosti a uplatnění klientů na trhu práce, zajistit těmto lidem lepší, kvalitnější a plnohodnotný život. Této exkurze se zúčastnili pedagogové ze čtyř partnerských škol.

KAMARÁD LORM, ŽATEC - Zajišťuje sociální služby a základní ošetřovatelskou péči osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami od 3 let věku. Dále se zaměřuje na podporu kontaktu uživatelů s běžným prostředím a začleňování do společenského dění formou návštěv kulturních, společenských a sportovních akcí.

LOGOPEDICKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MĚCHOLUPY - Zaměřuje se na vzdělávání žáků s vadami řeči a se specifickými poruchami učení. Nabízí zájmové rybářské, keramické a výtvarné kroužky. Zajišťuje kurzy anglického jazyka, mediální výchovy a výpočetní techniky.

Fotogalerie:


16.05.2014
Interní přednáška "Skupinová práce"

Interní přednáška "Skupinová práce" se konala ve dvou termínech, a to 15. května a 16. května.

Skupinová práce je jednou z organizačních forem výuky, která reaguje na požadavky současné společnosti (kooperace, řešení problémů v týmu) a která zároveň doplňuje výuku o postupy, jež frontální výuka neumožňuje. Jejím přínosem je rozvíjení komunikace a posilování sociálního rozvoje žáků.

I proto je skupinová práce ve školách stále častěji uplatňována, lze ji dobře využít i u žáků se SVP.

Nejedná se ale o univerzální organizaci výuky - kromě nepochybných předností s sebou nese i určité nevýhody.

Fotogalerie:


28.04.2014
Aktivity v ICT dílně v měsíci dubnu

V měsíci dubnu se žáci věnovali v ICT dílně procvičování učiva českého jazyka, matematiky a anglického jazyka na interaktivní tabuli a počítačích v těchto dnech: 1. 4., 8. 4., 15. 4., 22. 4. a 29. 4.

Fotogalerie:


28.04.2014
Konzultace v MKC v měsíci dubnu

V měsíci dubnu se v MKC uskutečnily tyto konzultace:

konzultace s vychovateli: 1. 4., 7. 4., 9. 4., 11. 4., 16. 4., 17. 4. a 23. 4.

konzultace s vedoucími vychovateli: 10. 4. a 15. 4.

konzultace se sociálními pracovnicemi: 22. 4. a 24. 4.

konzultace s rodiči: 2. 4., 3. 4., 8. 4., 14. 4., 18. 4. a 21. 4.

Bylo konzultováno - možnosti práce s žáky se SVP, metody a formy práce, práce s problémem, řešení problémů, vhodné využití ICT, volnočasové aktivit.


11.04.2014
Interní přednáška "Krizová intervence"

Dne 4.4. a 11.4. 2014 se uskutečnila interní přednáška "Krizová intervence". Přednášky se účastnili pedagogičtí pracovníci dětského domova. Cílem přednášky bylo poukázat na krizové situace, které mohou nastat v rodinné skupině, nabídnout způsob řešení. Dále se účastníci seznámili s metodami rozpoznání krizového podnětu, případně jeho dynamického významu v kontextu klientovy životní historie. Porozumění souvislostí může pomoci k účelnému řešení situace, přičemž v rámci krizové intervence dochází k hledání vhodných strategií řešení, posilování potřebných adaptivních dovedností a naopak k zabraňování rozvoje nezralých, destruktivních obranných mechanismů.

Fotogalerie:


31.03.2014
Konzultace v MKC v měsíci březnu

V průběhu měsíce března se uskutečnily v MKC tyto konzultace:

konzultace s vychovateli: 3.3., 4.3., 5.3., 6.3., 7.3., 10.3., 12.3.

s vedoucími vychovateli: 14.3. a 17.3.

se sociálními pracovnicemi: 19.3. a 20.3.

s rodiči: 21.3., 24.3., 25.3., 26.3., 27.3., 31.3.

s vedoucím centra: 18.3.

Se všemi zúčastněnými bylo konzultováno - práce s konkrétním dítětem - typologie osobnosti, rysy osobnosti, práce s dítětem se SVP, využívání ICT, metody a formy práce, motivace a motivační činitelé.


31.03.2014
Výuka v ICT dílně v březnu 2014

V měsíci březnu se žáci v ICT dílně věnovali procvičování učiva českého jazyka, anglického jazyka a matematiky, a to ve dnech 4.3., 11.3., 18.3. a 25.3. Opět měli možnost využít interaktivní tabuli a počítače. Učení touto formou je pro ně zábavné a mnohdy ani nemají pocit, že se učí.

Fotogalerie:


28.03.2014
Interní přednáška "Prevence sociálně patologických jevů"

Ve dnech 27. 3. a 28. 3. se uskutečnila interní přednáška na téma "Prevence sociálně patologických jevů". Pedagogové byli seznámeni se sociálně patologickými jevy, ohrožující děti a mládež v dnešní době. Dále byli seznámeni s asociálním a antisociálním chováním, s jeho příčinami, projevy a důsledky. Velká část přednášky byla věnována rozborům konkrétních situacích a jejich správnému řešení.

Fotogalerie:


27.02.2014
Aktivity v ICT dílně v měsíci únoru

V ICT dílně se během měsíce února setkávaly děti, aby si zábavnou formou procvičily to, co se učí ve škole. K procvičování učiva využily nejen počítače, ale také oblíbenou interaktivní tabuli. Zaměřily se především na anglický a český jazyk, matematiku, přírodovědu a také na hry rozvíjející paměť.

Fotogalerie:


27.02.2014
Konzultace v MKC centru - únor 2014

V měsíci únoru proběhly konzultace v MKC v těchto dnech:

- 3. 2., 4. 2., 5. 2., 6. 2., 10. 2. a 12. 2. - konzultace s vychovateli DD

- 13. 2. a 14. 2. - konzultace s vedoucími vychovatelkami

- 17. 2. a  18. 2. - konzultace se sociálními pracovnicemi

- 19. 2., 24. 2., 26. 2. a 27. 2. - konzultace s rodiči

Se všemi byla opakovaně konzultována problematika práce s žáky se SVP, formy, metody práce, motivace, odměny a tresty.


26.02.2014
Prohlídka ICT dílny

V návaznosti na interní přednášku "Budoucnost je v technice" se 26. února uskutečnila prohlídka ICT dílny. Pedagogičtí pracovníci se přišli seznámit s nabídkou vzdělávacích programů a s ukázkami práce na PC a IT.


07.02.2014
Interní přednáška "Budoucnost je v technice"

7. 2. se uskutečnila interní přednáška "Budoucnost je v technice". Pedagogové byli seznámeni s moderními technologiemi při výuce a domácí přípravě na vyučování u žáků se SVP. Byly jim představeny výukové programy, nabídnuty webové stránky, kde naleznou vhodné materiály pro práce s dětmi se SVP.

Fotogalerie:


31.01.2014
Aktivity MKC v měsíci lednu

Také v měsíci lednu pokračovaly v našem metodickém a konzultačním centru konzultace s rodiči, sociálními pracovnicemi a vychovateli dětského domova. Bylo opakovaně konzultováno, jak pracovat s dětmi se SVP. Témata byla - správné rozvržení aktivit v průběhu dne, seznámení s nejnovějšími trendy inkluze a integrace žáků se SVP.


31.01.2014
Aktivity v ICT dílně v měsíci lednu

V měsíci lednu navštívili naši ICT dílnu žáci, aby si pomocí interaktivní tabule, počítačů a různých výukových programů procvičili český jazyk a matematiku. Formou her a kvízů si zopakovali a upevnili učivo, které se právě učí ve škole.

Fotogalerie:


09.01.2014
Interní přednáška "Předškolní dítě"

9. ledna se  v MKC uskutečnila interní přednáška "Předškolní dítě - specifika, metody a formy práce".

Pedagogičtí pracovníci byli seznámeni se specifiky dítěte předškolního věku, s vhodnými metodami a formami práce. Velká část přednášky byla zaměřena na speciální vzdělávací potřeby těchto dětí.

Fotogalerie:


30.12.2013
Aktivity v ICT dílně v měsíci prosinci

Také v měsíci prosinci se konaly aktivity v ICT dílně. Děti si na počítačích procvičily svoji paměť a představivost - využily k tomu různé výukové programy.

 

20. prosince

hry na PC   hry na PC   hry na PC

 

23. prosince

hry na PC    hry na PC   hry na PC

 

27. prosince

hry na PC   hry na PC   hry na PC

 

30. prosince

hry na PC   hry na PC   hry na PC

 


19.12.2013
Konzultace v MKC v měsíci prosinci

Také v měsíci prosinci proběhly konzultace v MKC, a to v těchto dnech:

                - 3. 12., 4. 12., 6. 12., 9. 12., 16. 12. a 14. 12. 2013 - konzultace s vychovateli DD

                - 2. 12., 3. 12., 10. 12. a 12. 12. 2013 - konzultace s rodiči

                - 11. 12. a 17. 12. 2013 - konzultace se sociálními pracovnicemi

Opakovaně byla konzultována problematika dětí se SVP, nabídka vhodné naučné literatury, nejvhodnější metody a formy práce s těmito dětmi, specifika přípravy na vyučování, využití ICT technologií při upevňování vědomostí.


19.12.2013
Interní přednášky - prosinec 2013

5. 12. 2013 se uskutečnila interní přednáška "Dítě staršího školního věku", která byla zaměřena na specifika, metody a formy práce.

      

18. 12. 2013 se konala druhá prosincová interní přednáška "Mladiství 15 - 18 let".

    

V obou přednáškách byli zaměstnanci dětského domova seznámeni se specifiky dané věkové skupiny, s metodami a formami práce, které jsou pro danou skupinu vhodné a současnými odborníky doporučovány.

 


06.12.2013
Ověřování audiopomůcky č. 8 "Jak se žáby učily šít"

Při ověřování audiopomůcky "Jak se žáby učily šít" si žáci opět procvičovali porozumění textu a rozvíjeli svoji slovní zásobu. Ověřování se uskutečnilo dne 6. prosince 2013.

Fotogalerie:


30.11.2013
Výuka v ICT dílně - listopad 2013

Ve dnech 6., 7., 11. a 26. listopadu byla naše ICT dílna využita opět k procvičování anglického jazyka. S využitím počítačů a interaktivní tabule si žáci rozšiřovali slovní zásobu.

Fotogalerie:


30.11.2013
Prezentace metodického a konzultačního centra a ICT dílen

13. a 14. listopadu se uskutečnily návštěvy dvou základních škol - ZŠ Krásný Dvůr a ZŠ Komenského alej. Byla nabídnuta a prezentována aktuální činnost MKC a ICT dílen.


30.11.2013
Konzultace v MKC v měsíci listopadu

Během listopadu se konalo v našem MKC několik konzultací. Opět byly poskytnuty informace o činnosti MKC, o práci dětí se SVP, byly doporučeny možnosti, jakými lze odstranit potíže ve výuce s pomocí ICT techniky. 5., 7. a 8. listopadu proběhly konzultace s rodiči, ve dnech 6., 11., 12. a 25. listopadu se přišly do centra poradit vychovatelky z dětského domova a 26. a 27. 11. navštívily MKC také sociální pracovnice.


26.11.2013
Ověřování audiopomůcky "Starý džbán"

Dne 26. 11. proběhlo ověřování audiopomůcky č. 7 - "Starý džbán". Tato výuková audiopomůcka byla zaměřena na rozvoj slovní zásoby, porozumění textu, rozvíjení zvukových prostředků mluveného projevu a sluchové diferenciace.

Fotogalerie:


31.10.2013
Výuka angličtiny v ICT dílně

V ICT dílně proběhla na přání žáků výuka angličtiny také v měsíci říjnu. S využitím interaktivní tabule a PC programů jsme procvičovali ve dnech 1.10., 8.10., 15.10. a 22.10. tyto tematické celky - Rodina, Barvy a Čísla.

Fotogalerie:


30.10.2013
Vyhlášení soutěže "MOJE ŠKOLA - MOJE TŘÍDA"

V měsíci říjnu proběhly konzultace, během kterých byla projednána příprava a plánování soutěže "MOJE ŠKOLA - MOJE TŘÍDA", která je vyhlášena v rámci projektu ICT proti bariérám. Proběhlo plánování soutěže v dětském domově a na základní škole, děti se zamýšleli nad výběrem technik, rozdělením do skupin a dvojic pro práci v soutěži.

Leták - soutěž


30.10.2013
Činnost MKC v měsíci říjnu

V měsíci říjnu proběhly ve dnech 2. 10., 4. 10., 11. 10., 15. 10., 23. 10. a 30. 10. konzultace s rodiči a prarodiči žáků se SVP. Bylo vysvětleno, jak s těmito žáky pracovat, jak je možno s použitím ICT technologií zlepšit jejich výsledky ve škole a odstranit některé nedostatky, které žákům brání zvládat bez obtíží učební látku.

Dále proběhly konzultace s vychovatelkami, kde se projednávala též práce dětí se SVP. Zde se probíraly správné metody a formy práce s těmito dětmi, vychovatelkám byla nabídnuta odborná literatura. Konzultace proběhly ve dnech 14. 10., 22. 10. a 24. 10.

Opakovaně byla nabídnuta možnost využití MKC na základních školách v Žatci. Dne 3. 10. byla navštívena 3. ZŠ, 16. 10. 2. ZŠ a 18. 10. 1. ZŠ v Žatci.


22.10.2013
Výuka v ICT dílně v měsící říjnu

Také v měsíci říjnu probíhala v naší ICT dílně výuka žáků s SPU. Ve dnech 15. a 22. října si žáci procvičili správnou výslovnost anglických slov. Tématem bylo: Škola a školní pomůcky.

Fotogalerie:


10.10.2013
Interní přednáška "Dítě mladšího školního věku - specifika, metody a formy práce"

Dne 10. 10. 2013 se uskutečnila interní přednáška na téma: "Dítě mladšího školního věku - specifika, metody a formy práce". Lektorem přednášky byla Mgr. Lenka Woloszczuková. Vychovatelky měly o přednášku velký zájem, formou praktických cvičení si osvojily nové vědomosti o tomto tématu.


04.10.2013
Ověřování audiopomůcky "Enšpíglovy veselé kousky"

4. 10. proběhlo ověřování audiopomůcky č. 6 s názvem Enšpíglovy veselé kousky, která byla zaměřena na porozumění textu, orientaci v textu, rozvoj slovní zásoby a rozvíjení zvukových prostředků mluveného projevu. Ověřování se účastnili žáci 6. a 7. ročníku základní školy praktické.

Fotogalerie:


30.09.2013
Využití ICT dílny v měsíci září

V měsíci září se ve dnech 3. 9., 10. 9., 17. 9. a 24. 9. sešli žáci v ICT dílně, aby si procvičili anglický jazyk s pomocí počítačů. Jednalo se především o rozvoj slovní zásoby v tematických celcích barvy, rodina, zvířata.

Fotogalerie:


30.09.2013
Konzultace v MKC v měsíci září

V měsíci září proběhlo několik konzultací s rodiči dětí se SVP. Bylo jim objasněno, jak s dětmi pracovat s využitím ICT techniky. Tyto konzultace se konaly ve dnech 5. 9., 10. 9., 24. 9., 26. 9. a 27. 9.

Dále proběhly konzultace se sociálními pracovnicemi dětského domova - 20. 9. a 12. 9. I zde jsme řešily, jak pracovat s dětmi se SVP - byly jim doporučeny programy, které rozvíjí kognitivní procesy u dětí, a nabídnuta možnost individuální práce s dětmi v ICT dílně.

Konzultace s vychovatelkami se konaly 7. 9. a 19. 9. Zde jsme se zaměřily na téma motivace žáků se SVP. Motivovat tak, aby došlo k zvnitřnění přání je pro tyto žáky velmi obtížné. Musíme proto využít všech dostupných prostředků.

                                                                                                                                           Mgr. Lenka Woloszczuková

 


06.09.2013
Interní přednáška "Volba povolání"

Dne 6. 9. proběhla interní přednáška "Volba povolání" - ta byla volným pokračováním přednášky, která u nás v dětském domově proběhla pro partnerská zařízení a setkala se s úspěchem. Na přání vychovatelek jsme se tedy zaobíraly volbou povolání a předprofesní přípravou žáků se SVP.

 

                                                                                                                                          

Fotogalerie:


25.06.2013
Interní seminář

25. 6. 2013 se konal interní seminář s názvem "Integrace a inkluze - výhody a nevýhody". Vychovatelé byli seznámeni s výhodami a nevýhodami integrace a inkluze a s navrhovanými legislativními změnami zákona 561/2004 Sb.

Fotogalerie:


25.06.2013
Výuka v ICT dílně - dopravní výchova

V ICT dílně se 18. a 25. června 2013 sešli starší žáci, aby si před blížícími se prázdninami procvičili základy dopravní výchovy. Zopakovali si dopravní značky, dopravní křižovatky a také různé dopravní situace. 

Fotogalerie:


19.06.2013
Ověřování audiopomůcky "Bajka O želvě a opičce"

19. 6. 2013 se žáci s paní učitelkou sešli při ověřování audiopomůcky č. 4. Tentokrát byly tématem bajky. Ověřování bylo i tentokrát zaměřeno na procvičování porozumění textu, rozvíjení slovní zásoby a zvukových prostředků mluveného projevu, rozvíjení sluchové diferenciace.

Fotogalerie:


17.06.2013
Ověřování audiopomůcky "Eskymácké pohádky"

17. 6. 2013 se uskutečnilo ověřování audiopomůcky č. 5. Tématem byly "Eskymácké pohádky". Stejně jako při práci s předchozími audiopomůckami, i tentokrát bylo hlavním cílem procvičování porozumění textu.

Fotogalerie:


13.06.2013
Přeprofesní příprava žáků se SVP

Dne 13. 6. 2013 proběhla přednáška v rámci projektu "ICT pro ti bariérám ve vzdělávání dětí se SVP". Přednášející Mgr. L. Woloszczuková přítomné seznámila s problematikou předprofesní přípravy žáků se SVP.

Fotogalerie:


12.06.2013
Výuka v ICT dílně - červen 2013

Během měsíce června se uskutečnila další setkání žáků v ICT dílně (6. a 12. června 2013). U interaktivní tabule měli žáci možnost procvičit si český jazyk. Prostřednictvím různých her si vyzkoušeli svoji slovní zásobu, věnovali se také vyprávění podle obrázkové osnovy.

Fotogalerie:


12.06.2013
Ověřování audiopomůcky "Indiánské pohádky"

Během ověřování audiopomůcky č. 2 "Indiánské pohádky", které se uskutečnilo 12. 6. 2013, si žáci nejdříve poslechli předčítaný text, poté procvičovali porozumění textu, rozšířili si slovní zásobu a rozvíjeli prostředky mluveného projevu. V neposlední řadě se zaměřili na rozvoj pohybové průpravy. Poslech pohádky měl za úkol vzbudit zájem o poznávání knih.

Fotogalerie:


06.06.2013
Ověřování audiopomůcky "Japonské pohádky"

Ověřování audiopomůcky č. 3 "Japonské pohádky" se uskutečnilo 6. 6. 2013.Hlavním cílem bylo rozvíjení slovní zásoby a zvukových prostředků mluveného projevu.

Fotogalerie:


30.05.2013
Prezentace projektu

Opětovné představení projektu "ICT proti bariérám" proběhlo ve dnech 28. a 30. května. Byly navštíveny mateřské školy Fügnerova-U studánky a Alergo Žatec. Nabídnuty byly různé projektové aktivity a možnost využití MKC a ICT dílny.

                                                                                                                                                         Lenka Woloszczuková


30.05.2013
Aktivity v ICT dílně v měsíci květnu

Také v měsíci květnu pokračovalo procvičování učiva v ICT dílně. Byly využity počítače i dětmi oblíbená interaktivní tabule. Žáci si procvičili matematiku a anglický jazyk, ti starší se zaměřili také na psaní strukturovaného životopisu.

3. 5. - procvičování učiva matematiky - interaktivní tabule

matematika   matematika   matematika   matematika  

9. 5. - procvičování učiva anglického jazyka - "Family" - využiví PC

 AJ na PC   AJ na PC   AJ na PC

                                            AJ na PC   AJ na PC

14 5. - procvičování učiva  matematiky - interaktivní tabule

matematika - IT   matematika - IT   matematika IT   matematika IT

21. 5. - procvičování učiva matematiky - interaktivní tabule  

matematika - IT   matematika IT   matematika - IT   matematika - IT

21. 5. - PC - psaní strukturovaného životopisu

životopis   životopis   životopis


28.05.2013
Schůzky s rodiči v MKC

Ve dnech 14., 22., 27. a 28. května se konaly schůzky s rodiči zaměřené na specifika vzdělávání dětí se SVP. Rodiče se seznámili s možnostmi využití IT technologií v rámci projektu ICT proti bariérám a výukových programů, které jsou vhodné pro děti se SVP.

                                                                                                                                                         Lenka Woloszczuková


16.05.2013
Ověřování výukové opory č. 4 v ICT dílně

16. 5. proběhlo také ověřování výukové opory "Násobilka čísla 2 a 3" pod vedením autorky opory Mgr. Kopencové. Nejprve proběhla společná práce žáků u interaktivní tabule, poté samostatná práce v pracovním materiálu.

Fotogalerie:


16.05.2013
Ověřování výukové opory č. 5 v ICT dílně - "Vyjmenovaná slova po V"

Dne 16. 5. se sešli žáci, aby si procvičili český jazyk s využitím interaktivní tabule. V rámci kroužku paní učitelky Mgr. M. Kopencové pracovali s výukovou oporou č. 5 - "Vyjmenovaná slova". Učivo si procvičili také v pracovních listech vytvořených "na míru" žákům se SVP.

Fotogalerie:


10.05.2013
Setkání koordinačního týmu v Duchcově

Dne 10. května se uskutečnilo setkání koordinačního týmu v partnerském zařízení DD, ZŠ a SŠ Duchcov.

                                                                                                                                         I. Gembecová, L. Woloszczuková


29.04.2013
Prezentace projektu "ICT proti bartiérám"

V měsíci dubnu také proběhly návštěvy mateřských škol a DDM v Žatci, kde byl prezentován projekt "ICT proti bariérám". Byla nabídnuta možnost konzultací a poradenské služby pedagogům, rodičům i dětem samotným. V neposlední řadě proběhly konzultace s rodiči žáků se SVP. Byla jim nabídnuta pomoc při vzdělávání jejich dětí. Rodiče nabídku rádi využili, sami totiž mají potíže při domácí přípravě svých dětí.

                                                                                                                                                                  L. Woloszczuková


29.04.2013
Aktivity v ICT dílně v měsíci dubnu

V měsíci dubnu proběhla v ICT dílně po domluvě s třídní učitelkou příprava na vyučování. Děti procvičovaly učivo, které probírají v běžné výuce, ale často potřebují dopomoc učitele. K procvičování učiva bylo použito počítačových programů, a to hlavně v českém jazyce a matematice. Pro procvičování anglického jazyka bylo využito materiálů, které si pedagog sám zhotovuje.

                            AJ - využití IT      AJ - využití IT

AJ - využití IT          AJ - využití IT       AJ - využití IT

3. 4. - procvičování anglického jazyka - využití interaktivní tabule a pracovních listů

Vyjmenovaná slova        Vyjmenovaná slova       Vyjmenovaná slova

8. 4. - procvičování českého jazyka - vyjmenovaná slova

 

matematika - násobilka       matematika - násobilka

 matematika - násobilka      matematika - násobilka

15. 4. - procvičování matematiky - násobilka


23.04.2013
Workshop - Práce se skupinou - týmová spolupráce

Dne 23. dubna proběhl na žádost vychovatelek interní workshop - práce se skupinou - týmová spolupráce. Workshop byl určen pro skupinu vychovatelek, které se nemohly zúčastnit v březnu vzhledem ke službám v dětském domově. Vychovatelkám bylo ukázáno, jak pracovat se skupinou, byly vysvětleny skupinové role, byly seznámeny se základy sociometrického šetření. Workshop byl důležitý hlavně proto, že v DD žijí děti v rodinných skupinách a je tudíž nutné, aby uměly spolupracovat a chovaly se k sobě navzájem slušně.

                                                                                                                                                                  L. Woloszczuková

Fotogalerie:


10.04.2013
Ověřování audiopomůcky "Barvy - Colours"

10. 4. 2013 proběhlo v rámci projektu "ICT proti bariérám" ověřování audiopomůcky č. 1 s názvem Barvy - Colours.

Fotogalerie:


09.04.2013
Využití obrazových karet k procvičování anglického jazyka

Ve dnech 2. a 9. dubna se v ICT dílně sešli žáci, aby i procvičili slovní zásobu s využitím obrazových karet.

 

Fotogalerie:


26.03.2013
Workshop "Práce se skupinou - týmová spolupráce"

Dne 14. března proběhl interní workshop "Práce se skupinou - týmová spolupráce".

Pedagogickým pracovníkům bylo formou úloh a skupinové práce ukázáno, jak důležitá je práce v teamu, jak lze rozdělit role ve skupině tak, aby dosahovala maximálních výkonů. Vzhledem k velkému zájmu vychovatelů bude tento workshop uskutečněn ještě jednou pro ty, kteří se nemohli zúčastnit.

Fotogalerie:


26.03.2013
Využití MKC a ICT dílny Žatec

Ve dnech 4.3., 11.3., 13.3., 18.3. a 25.3. byly navštíveny základní školy v našem regionu. Opětovně byla nabídnuta možnost navštěvovat MKC a ICT dílnu, a to pedagogům, dětem i rodičům.


26.03.2013
Aktivity v ICT dílně a MKC v měsíci březnu

Také v měsíci březnu byla ICT dílna využívána k procvičování učiva. Procvičování formou zábavných programů je pro žáky se SVP velice přínosné. Aniž by měli pocit, že se učí, osvojují si nové vědomosti, upevňují ty, kterých nabyli již dříve.

6. a 8. března si žáci procvičovali učivo matematiky. S využitím interaktivní tabule i počítačů jsme se tentokrát zaměřili na geometrii - konkrétně na geometrická tělesa.

geometrická tělesa    

geometrická tělesa  geometrická tělesa  geometrická tělesa

15. března si žáci procvičili český jazyk. Využili k tomu výukové programy na PC. Během tohoto setkání si zopakovali podstatná jména.

Podstatná jména   Podstatná jména   Podstatná jména

19. března se sešli naši nejmladší žáci z 1. a 2. ročníku. Tentokrát se u interaktivní tabule učili poznávat zvuky zvířat. A nejen to! Procvičili si také své znalosti o zvířatech na jaře.

Zvuky zvířat    Zvuky zvířat

27. března si žákyně 5. ročníku procvičovaly učivo na internetu pomocí různých online výukových programů.

Online programy   O

 


27.02.2013
Genderová problematika u dětí se SVP

Tento den se uskutečnila přednáška "Genderová problematika u dětí se SVP". Té se kromě našich pedagogů zúčastnili i učitelé z partnerských zařízení. Lektorem přednášky byla Mgr. Lenka Woloszczuková, speciální pedagog. Účastníci si vyzkoušeli na řadě aktivit, jak je to ve skutečnosti s rovností mužů a žen v naší společnosti. Byli upozorněni na nebezpečné stereotypy ve vzdělávání, které by mohly genderové role prohloubit. Nezbytnou součástí demokratické výchovy a vzdělání je vytvoření stejných příležitostí pro všechny.

Fotogalerie:


27.02.2013
Konzultace v MKC centru v měsíci únoru

V MKC centru probíhaly opakovaně konzultace s pedagogy a to na téma - formy a metody výuky u žáků se SVP, výchovné činnosti a cíle u žáků se SVP.

Dále bylo zájemcům předvedeno, jak využít ICT techniku při práci s dětmi.

                                                                                                                                   Lenka Woloszczuková

Fotogalerie:


21.02.2013
Aktivity v ICT dílně v měsíci únoru

V měsíci únoru jsme využívali ICT dílnu zejména k procvičování učiva se žáky. Využívali jsme interaktivní tabuli i PC s různými výukovými programy.

19. února jsme se sešli v ICT dílně s žáky 7. ročníku. Zaměřili jsme se na procvičování učiva českého jazka.

            

                                                                                                                                          Lenka Woloszczuková

Fotogalerie:


10.02.2013
Procvičování učiva matematiky v ICT dílně

ICT dílna je využívána k individuálnímu procvičování učiva se žáky. K dispozici je řada výukových programů, se kterými žáci rádi pracují.

8. 2. si naši nejmenší žáčci procvičili učivo matematiky pomocí různých výukových programů.

                                                                                                                           

Fotogalerie:


31.01.2013
Aktivity v ICT dílně a MKC v měsíci lednu

4. 1. proběhla na našem zařízení interní přednáška pro zájemce z řad pedagogů - "Sexuální výchova". Velká pozornost byla věnována specifikům sexuální výchovy při práci s dětmi se SVP. V měsíci lednu též proběhly konzultace v MKC - o tyto konzultace projevily zájem učitelky a vychovatelky z DD. Opětovně byla nabýdnuta možnost využití MKC a ICT dílny. Proběhly i ukázky využití PC k procvičování učiva.

V ICT dílně bylo aktuálním tématem v měsíci lednu "Volby prezidenta ČR". S využitím ICT techniky žáci vyhledávali informace o jednotlivých kandidátech.

                                    Volba prezidenta          

Na interaktivní tabuli probíhalo též ověřování výukových opor.

                                                                                                                                           Lenka Woloszczuková


31.01.2013
Ověřování výukové opory č. 3 v ICT dílně - "Sčítání a odčítání do 20"

Poslední setkání v ICT dílně v měsíci lednu bylo zaměřeno na matematiku. Proběhlo 28. ledna.

Žáčci 2. a 3. ročníku trénovali počty do 20 s přechodem přes základ 10. Některé příklady nám daly pořádně zabrat, ale nakonec jsme všechny zvládli vypočítat a z toho jsme měli velkou radost.

Fotogalerie:


24.01.2013
Odměny a tresty

24. 1. proběhl interní interaktivní seminář "Odměny a tresty".

Pedagogové se dozvěděli, kdy a jaké odměny či tresty je vhodné použít, jak dítě správně motivovat.

 

                                                                                                                               Lenka Woloszczuková


23.01.2013
Ověřování výukové opory č. 2 v ICT dílně - "Větná skladba"

21. ledna jsme se opět sešli v naší ICT dílně - tentokrát s žáky 4. ročníku, abychom si procvičili a zopakovali větnou skladbu.

Stejně jako při minulém setkání jsme využili interaktivní tabuli, pracovní listy a také dětmi oblíbené počítače. V různých výukových programech si děti vyzkoušely, co jim jde na jedničku a co ještě potřebují procvičit.

 

Fotogalerie:


23.01.2013
Pokračující aktivity v ICT dílně a MKC

I v měsíci lednu naplňujeme aktivity projektu „ICT proti bariérám“.

Probíhají školení a výuka v rámci ICT dílny a kontinuálně konzultujeme v našem Metodickém konzultačním centru. 

               

 Více o projektu na http://www.ictprotibarieram.genesia.info/cz/metodicke-centrum-zatec/

 

                                                                                 Lenka Woloszczuková


17.01.2013
Ověřování výukové opory č. 1 v ICT dílně - "Zdrobněliny"

14. ledna se sešli žáci v ICT dílně, aby si procvičili zajímavou a zábavnou formou učivo českého jazyka. Pod vedením paní učitelky si zopakovali téma „Zdrobněliny“.

K procvičování využili nejen pracovní listy, ale také interaktivní tabuli. Práce u interaktivní tabule je pro děti zajímavá a díky spoustě obrázků a animací si učivo mnohem lépe zapamatují.

Fotogalerie:


27.12.2012
Výukové programy

V měsíci prosinci jsme se s žáky zaměřili na souhrnné procvičování učiva.

Někteří potřebovali procvičit anglický jazyk - k tomu jsme využili interaktivní tabule a PC a pracovali jsme s programem MEMORARY. Žáci si pomocí tohoto inovativního programu zábavnou formou procvičili výslovnost a rozvinuli svou slovní zásobu.

Dále jsme se věnovali testům pro autoškoly, které nejsou vůbec jednoduché! Věříme totiž, že soustavným a systematickým procvičováním pomůžeme našim dětem získat kýžené řidičské průkazy.     

Tyto konzultace proběhly ve dnech 3., 6. a 21. prosince 2012.   

 

                                                                                                                    Mgr. Lenka Wolosczuková


20.12.2012
Činnost MKC v prosinci

V průběhu prosince 2012 se v MKC uskutečnily opakované konzultace s vychovatelkami dětského domova a učitelkami naší školy.

Konzultace byly zaměřeny na sexuální výchovu a drogovou problematiku. Byly pokračováním konzultací listopadových a jejich jednotlivá témata byla zpracována na míru dle požadavků konkrétních pedagogických pracovníků.

                               

Jaká témata byla aktuální? Krom již výše zmiňovaných byl zájem o výchovné potíže u učňů a účinné způsoby jejich nápravy, dále šikana a její projevy, hry k rozvoji paměti a fantazie, žádoucí chování při pobytu dětí mimo dětský domov a domácí příprava na vyučování.

 

 

                                                                                                                                 Lenka Woloszczuková       


02.12.2012
Záznamy z MKC - listopad

V měsíci listopadu proběhly konzultace s vychovatelkami dětského domova.

Tento měsíc jsme se aktuálně věnovali šikaně a závislostem. 

Tyto patologické jevy neustále ohrožují všechny děti i dospívající. Doufáme, že cílenou a účinně zaměřenou prací s rizikovými skupinami zmírníme a možná i částečně odstraníme  dopady  negativního působení dnešní necitlivé a nemocné společnosti.

Mezi vychovatelkami je o tyto konzultace obrovský zájem – právě ony jsou s dětmi denně a mají tak možnost formovat a rozvíjet citlivou dětskou duši.     

 

  

                                                                                                                        Lenka Woloszczuková

                                        


30.11.2012
Workshop „Deficity dílčích funkcí, nápravy, práce s pomůckou“

Dne 28.listopadu v našem zařízení proběhl workshop „Deficity dílčích funkcí, nápravy, práce s pomůckou“.

Dílnu lektorsky vedla zkušená speciální pedagožka Jarmila Hejnarová.

                        

Na programu bylo rozpoznávání a klasifikace projevů dysporuch (dyslexie, dysortografie, dyskalkulie), dále praktický nácvik jejich nápravy a vyzkoušení dostupných pomůcek.

Plánovaný workshop byl přínosem pro práci všech účastníků.

 

                                                                                                           Lenka Woloszczuková


25.11.2012
Příprava předškoláků

Ve dnech 19-tého a 20-tého listopadu proběhla v naší škole příprava předškolních dětí.

Pracovali jsme na interaktivní tabuli, kde jsme si ukazovali pohádkové příběhy, pohádkové bytosti a kamarádili jsme se s nimi. Ony nás za to naučily, jak se pohádka vypráví a  jak se tvoří pohádková osnova. Děti nyní už umí reprodukovat shlédnutý příběh, pamatují si hlavní myšlenku a dokáží pojmenovat a přiřadit kladné a záporné charakterové vlastnosti k jednotlivým postavám. Krom toho si účinnou a poutavou formou rozvíjejí slovní zásobu.    

 

                                                                                                                                         Mgr. Lenka Woloszczuková


19.11.2012
Profesní příprava

V měsíci listopadu proběhla opakovaně profesní příprava vycházejících žáků a učňů prvních ročníků odborných učilišť.

Naučili jsme se psát životopis, vyhledat na internetu povolání, o které bychom měli zájem, dokonce si už dokážeme porovnat, jak se který obor uplatní v praxi.  Naše setkání se konala 12-tého a 13-tého listopadu 2012, vedla je paní učitelka Lenka Woloszczuková a teta vychovatelka Ilona Gembecová. 

                                 

Vyhráli jsme si s interaktivní tabulí a počítači, což nás velice bavilo.

 

                                                                                                                     Lenka Woloszczuková


10.11.2012
Práce v ICT dílně

Vzhledem k tomu, že v současné době je v našem zařízení mnoho dětí předškolního věku, považujeme za nutné mít dobré podmínky pro jejich systematickou přípravu na vstup do školy. K tomu skvěle slouží nová ICT dílna, jejíž zařízení  plně využíváme. Na interaktivní tabuli procvičujeme jemnou motoriku ruky, rozlišování tvarů, barev a základních geometrických obrazců. Zkušenost plně potvrdila, že i takto malé děti dokáží pracovat s technikou, baví je to a učí se se zájmem a chutí.

Krom předškolní přípravy nám ICT dílna slouží i pro aplikaci logopedie. Našli jsme několik vhodných programů, které nám umožňují procvičovat s dětmi, které to potřebují, logopedické dovednosti. Ať už je to napodobování zvuků zvířátek nebo venkovního prostředí, stále je to oblíbená zábava, která je pravidelným učením, aniž by to tak děti vnímaly.

 

                      

 

 

                                                                                                                                  Lenka Woloszczuková, ředitelka

Fotogalerie:


01.11.2012
Pravidelné konzultace v MKC

V měsíci říjnu opakovaně probíhaly v Metodickém konzultačním centru konzultace s vychovatelkami našeho dětského domova. 

Vychovatelky a další pedagogičtí pracovníci se sešli celkem 4x, a to ve dnech 17., 23., 25. a 29. října 2012.

                                            

Tento měsíc byl největší zájem o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  a dále o techniky práce s těmi žáky, kteří jsou zatíženi lehkou mentální retardací. Všechny vychovatelky pracovaly na řešení problematických situací při přípravě na vyučování jim svěřených dětí, zkoušely aplikovat navrhované postupy, odevzdávaly si zkušenosti z praxe.  

Krom výukových postupů byly vychovatelky seznamovány s technikami nápravy poruch učení u dětí, současnými možnostmi a jejich současnými limity.                                                                                                                Ilona Gembecová, vedoucí vychovatelka


30.10.2012
Předprofesní příprava

Dne 23. října 2012 jsme v prostorách dílny  ICT   na semináři pracovali s vycházejícími žáky. Tématem semináře byla předprofesní příprava.

Budoucí učňové a studenti se učili praktickým postupům při vyhledávání pracovních příležitostí na internetu, seznamovali se s tematicky zaměřenými servery, psali svůj životopis. 

V druhé části semináře se zaměřovali na správný výběr školy vhodné k dalšímu vzdělávání a profesní přípravě. 

Seminář byl velmi vydařený díky zážitkovému a zkušenostnímu učení. Při výuce verbální a nonverbální komunikace by teoretický výklad bez okamžitě následujícího praktického nácviku přinesl jen malý užitek, takže  žáci s vervou zkoušeli hraní rolí a další praktické aplikace teoretických znalostí. Největší úspěch měly „přijímací pohovory“. Byly překvapením  jak pro vyučující, tak pro děti – frajeři zjistili, že samotná frajeřina je nezachrání a ti, co si naopak věřili moc málo, zjistili, že si klidně můžou věřit o něco víc. 

 

 

                                                                                     Lenka Woloszczuková, ředitelka

Fotogalerie:


01.10.2012
Přednáška "Výhody a nevýhody inkluze"

 

 

Ve čtvrtek 27.9.2012 proběhla v prostorách ICT dílny interní přednáška pro pedagogické pracovníky"Výhody a nevýhody inkluze“. Seminář jako lektorka vedla Mgr. Lenka Woloszczuková.

Cílem přednášky bylo seznámit všechny pedagogy se „Strategií boje proti sociálnímu vyloučení“ a vládou plánovanou inkluzí.

Zvážili jsme všechny výhody a nevýhody inkluzivního vzdělávání a jeho dopady. Vzhledem k tomu, že Mgr. Woloszczuková je předsedkyní krajské sekce Asociace speciálních pedagogů byli i naši pedagogové seznámeni s postoji a názory ASP a ostatních odborníků.

 

 

                                                       Ilona Gembecová, vedoucí vychovatelka DD, ZŠ a SŠ v Žatci


29.02.2012
Otevření metodického konzultačního centra

Dětský domov, Základní škola a Střední škola Žatec, se sídlem v ulici Sv. Čecha 2773,  otevírá metodické konzultační centrum v prostorách školy.

Centrum je určeno pro učitele, vychovatele a rodiče, kteří by se rádi dozvěděli, jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Odborné konzultace bude poskytovat speciální pedagog, který má dlouholeté zkušenosti.  Cílem je zlepšit přístup těchto žáků ke vzdělávání, poskytovat v této oblasti odborné poradenské služby všem, kteří chtějí dětem se SVP věnovat tu nejlepší péči.  Pro pedagogické pracovníky je MKC vybaveno souborem odborné literatury k zapůjčení. Seznam odborné literatury zde. Veškeré informace získáte přímo v budově základní školy praktické nebo na telefonním čísle 605 858 787.  Na Vaši návštěvu se těšíme a věříme, že společným úsilím dosáhneme těch nejlepších výsledků.

Mgr. Lenka Woloszczuková, DD, ZŠ a SŠ Žatec

Pro veřejnost je otevřeno vždy v pondělí a středu od 13:00 - 14:30 hodin. V jiné dny pak po předchozí  domluvě.

Konzultační centrum vzniklo v rámci realizace projektu "ICT proti bariérám", který je finančně podpořen ESF a státním rozpočtem ČR.

Fotogalerie: